Algemene voorwaarden adverteerder

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@hulc.nl, op telefoonnummer: 020-210 1918 of via social media via Facebook: Hulc en Twitter: Hulc_app. 

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard. 

Artikel 1 – Algemeen 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten. 
  2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.hulc.nl. 
  3. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. 

Op deze pagina zijn de overeenkomsten beschikbaar welke gelden bij het gebruik van de website hulc.nl. De pagina is opgebouwd aan de hand van twee losse overeenkomsten. De eerste overeenkomt is een rechtstreekse overeenkomst die wordt aangegaan met het Hulc platform. Hierin zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de data, techniek en het account, hierna te noemen: ‘platform overeenkomst’. Wanneer er een deal ontstaat tussen Publisher en opdrachtgever wordt er een eenmalige, rechtstreekse overeenkomst aangegaan met Hulc BV. Deze overeenkomst heet de ‘Publicatie overeenkomt’. Op de platform overeenkomst en artikel overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Naam: Hulc BV
Adres: Jan van Krimpenweg 7a 2031CE Haarlem
Telefoonnummer: 020 – 210 19 18
E-mailadres: info@hulc.nl
KvK-nummer: 70328668
Btw-identificatienummer: NL858265692B01 

Platform Overeenkomst

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het platform gaan de ‘opdrachtgever’ en ‘Publisher ’akkoord met de ‘platform overeenkomst’. De artikelen binnen de ‘publicatie overeenkomst’ zijn niet van toepassing op Hulc. Hulc behoudt zich het recht de platform overeenkomst te wijzigen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het platform dan wordt er ingestemd met de meest recente versie van de platform overeenkomst. 

Artikel 3 – Product 

Door middel van een online digitaal platform (het ‘Platform’) biedt Hulc een dienst aan waarmee artikelen, danwel social media posts, of andere overeengekomen vormen van promotie, via kanalen van een Publisher geplaatst worden tegen betaling. Deze werking wordt hierna genoemd (het ‘Product’). 

Artikel 4 – Registratie 

Door middel van een beveiligde log in kunnen gebruikers met behulp van e-mailadres en persoonsgegevens zich registreren voor het ‘Product’. Alle gegevens dienen hierbij naar waarheid in te worden gevuld. 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

Hulc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die als gevolg van het gebruik van het platform, of het product geleden mocht worden, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van bewuste roekeloosheid, opzet of grove nalatigheid. Hulc treft zo veel mogelijk maatregelen om een goed functionerend en veilig platform te bieden. Hierbij garandeert het op geen enkele wijze de juistheid van het product, of de inhoud van het platform. Hulc is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, danwel het Product te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven, en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Hulc ontstaat. 

Artikel 6 – Misbruik 

Als voorwaarde voor het gebruik van het Product, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via het Platform aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je: 

  1. geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of bedrijf; 
  2. geen niet-openbare/beveiligde gebieden van het Platform betreedt; 
  3. geen virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt; 
  4. niet de kwetsbaarheid van het Platform of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie. 
  5. Als Hulc vermoedt dat je niet voldoet aan de Platform Overeenkomst, dan kan Hulc je de toegang tot het Platform en het Product met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen. 

Artikel 6B Misbruik als voorwaarde van gebruik deel 2:

Communicatie buiten het Hulc platform om Via het accepteren van de algemene voorwaarde geeft u akkoord dat u uitsluitend zal communiceren via het Hulc platform. Communicatie rechtstreeks voor het afronden van de aankoop van het desbetreffende blog is niet toegestaan. Na het doen van de transactie is alleen communicatie toegestaan over de huidige aankoop, nieuwe overeenkomsten kunnen alleen via het platform gesloten worden. Bij overtreding van deze regel, krijgt u uit coulance een waarschuwing. Bij herhaling wordt uw account verwijderd. Bij herhaling binnen uw organisatie zal ook uw organisatie van het platform verwijderd worden. 

Artikel 7 – Vrijgeven van informatie 

Hulc heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) haar rechten te handhaven. 

Artikel 8 – Overmacht 

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan 30 dagen, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen u een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat u de Software heeft gebruikt.

Publicatie Overeenkomst 

 

Artikel 9 – Overeenkomst van koop 

Wanneer er tot een wederzijds akkoord is gekomen middels gebruik van het platform Hulc ontstaat en een onderlinge overeenkomst tussen Publisher en opdrachtgever. 

Artikel 10 – Wederzijds akkoord 

Hulc streeft ernaar elk voorstel correct af te handelen, maar Publisher en opdrachtgever dienen zich in te spannen voor een wederzijds akkoord. Indien er niet aan de voorwaarden van de andere belanghebbende wordt voldaan behoudt Hulc zich het recht om de overeenkomst te ontbinden of de koopovereenkomst te vernietigen. Tevens behoudt Hulc zich het recht de overeenkomst te ontbinden of te vernietigen indien er niet aan de voorwaarden van de publicatie overeenkomst wordt voldaan. 

Artikel 11 – Kosten en prijs

Wanneer er een voorstel wordt uitgebracht door de Publisher wordt hierin een door de Publisher vastgestelde verkoopprijs getoond, inclusief de commissie aan Hulc. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om hiermee akkoord te gaan. Wanneer het product geleverd wordt en opdrachtgever aangeeft tevreden te zijn, keert Hulc het geaccordeerde bedrag minus de commissie uit aan de Publisher. Dit bedrag wordt voldaan door middel van maandelijkse verrekening. De vergoeding betreft altijd een geldbedrag. Het is niet toegestaan om producten op te sturen of diensten te verlenen buiten Hulc om. 

Artikel 12 – BTW

De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw. De overeengekomen prijs van de te leveren dienst betreft 100% van het bedrag. Het bedrag dat wordt voldaan door de opdrachtgever bestaat uit de prijs van het product, vermeerderd met 21% btw. 

Artikel 13 – Duur overeenkomst

Wanneer een overeenkomst ontstaat dient het opgeleverde product permanent (tenzij anders overeengekomen) op de afgesproken website aanwezig te zijn. Indien deze afspraak niet wordt nagekomen behoudt Hulc zich het recht om het uitbetaalde bedrag bij de Publisher te vorderen.

Artikel 14 – Oplevertijd

Wanneer een voorstel geaccordeerd is dient de Publisher het product tenminste binnen 30 dagen op te leveren. Indien Publisher en opdrachtgever een andere termijn zijn overeengekomen dan vervalt de termijn voor 30 dagen en wordt de afgesproken termijn aangehouden. 

Artikel 15 – Goedkeuring van oplevering

De door de Publisher opgeleverde opdracht dient binnen 7 dagen te worden goedgekeurd door de Opdrachtgever. In deze 7 dagen heeft de Opdrachtgever de kans om eventuele wijzigingen door te laten voeren. Als er binnen 7 dagen geen actie wordt ondernomen wordt de opdracht automatisch geaccordeerd.

Artikel 16 – Risico’s

Het inkopen van externe content met dofollow backlinks is niet geheel risicovrij. Hulc spant zich in om zo veilig mogelijke Publishers aan te leveren en een succesvolle transactie te verzorgen. Maar garandeert niet dat er geen ingreep kan worden gedaan door zoekmachines. Hulc kan niet aansprakelijk worden gesteld door geleden schade door dergelijke veranderingen. 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

Hulc is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van het product of het Platform mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Hoewel Hulc zoveel mogelijk maatregelen treft om te zorgen voor een veilige koop, garandeert zij op geen enkele wijze de de inhoud van het Platform of de juistheid van het ‘product’. Hulc is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Platform Dienst, het Platform of product. Hulc is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de Platform Dienst te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Hulc ontstaat.

Kopie van de algemene voorwaarden kan op verzoek verstrekt worden

update 13-10-2022

Meer info